Thống kê loto xổ số miền Bắc

Lô tô miền Bắc Thứ 6

12/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 - 0 1,5,7,8
1 0,3,6,6 1 2,9
2 1,2,7,7,7 2 2,7
3 6,7 3 1,7,8,8,8,9
4 7 4 9
5 0,8,9 5 8
6 - 6 1,1,3
7 0,2,3 7 2,2,2,3,4
8 0,3,3,3,5 8 5
9 1,3,4,9 9 5,9

Lô tô miền Bắc Thứ 5

11/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 9 0 1,4,5,8
1 0 1 5,6,8
2 8,8 2 4,4,5
3 3,5,6 3 3,5,6,7,9,9,9
4 0,2,2 4 -
5 0,1,2,3,6 5 3
6 1,3 6 3,5,8
7 3,8 7 8
8 0,1,6,7,8 8 2,2,7,8
9 3,3,3 9 0

Lô tô miền Bắc Thứ 4

10/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,8 0 7
1 2,3 1 2
2 1,2,2,4 2 0,1,2,2,5,6,6,6
3 6,8,9 3 1,5
4 4,5,7 4 2,4
5 2,3,5,7 5 4,5,7
6 2,2,2,9 6 3
7 0,5,8,9 7 4,5,9
8 - 8 0,3,7
9 7 9 3,6,7

Lô tô miền Bắc Thứ 3

09/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 - 0 1,1,1,3,6
1 0,0,0,3,6,7 1 4
2 4,4,6,7 2 6
3 0 3 1
4 1 4 2,2,7,8
5 5,7 5 5,9
6 0,2,6,8,8,8,9,9 6 1,2,6
7 4 7 1,2,5
8 4 8 6,6,6,9
9 5,8,9 9 6,6,9

Lô tô miền Bắc Thứ 2

08/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 4,5,7 0 2,5,6,9
1 3,5,5,6 1 6,6
2 0,2 2 2,3,3
3 2,2 3 1,6,7,8
4 7,7 4 0,9
5 0,5,9 5 0,1,1,5
6 0,1,1,3,7 6 1
7 3,9 7 0,4,4,6
8 3 8 9
9 0,4,8 9 5,7

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật

07/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0 0 0,5
1 3,7,8 1 6
2 4,4,5,7 2 3,7
3 2,4,7,9 3 1
4 4,9 4 2,2,3,4,7
5 0,7 5 2,6,7,8
6 1,5,6,9,9 6 6,9
7 2,4,5 7 1,2,3,5,9
8 5 8 1
9 6,7 9 3,4,6,6

Lô tô miền Bắc Thứ 7

06/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,3,5,8 0 2,5
1 2 1 0,2,6,7,7,7
2 0,1,3 2 1,3,4
3 2 3 0,2,4,8
4 2,3,6,8,9,9 4 -
5 0,9 5 0,9
6 1 6 4
7 1,1,1 7 -
8 3,9 8 0,4,9,9
9 5,8,8,9 9 4,4,5,8,9