Lô tô miền nam Thứ 3

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1,7 0,4 0,7
1 - 0,1,2,8 -
2 0 4,7,8 2,7
3 0,3,8 4 1,5,6,8
4 4 6,8,9 6,7
5 - 4,7,7 2,5
6 0 4 6,9
7 0,4,8 - 4
8 0,1,8 2 3,8
9 0,0,4,8 - 3
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0,7,9 1,2,6 5,9
1 - 4 6
2 4,6,6,9 1,6,6,7 3,6
3 - 3 -
4 - - 3,4
5 0,0,1,6,7 3,6 0,1,4
6 - 6,9 1,5,9
7 2,2,3,7 1 -
8 0 0,2,7 2,7
9 2 3 0,2,5
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7 6 5
1 1,4,7,9 2,9,9 1,7
2 3,5 0 -
3 7 - 0,1,2,9
4 0,7 9,9 5
5 0 3,5 1,6
6 0,4 3,3 9
7 1,3,7,7 - 1,3,7
8 - 0,4,5,8 4,5,6
9 7 7,9,9 8
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 - 1,2,3 -
1 1 9 3
2 0,4 6,7 6,8,9
3 1,1,4 6,6,8 2,9
4 9 4,7,7 3
5 6,8 1,5 2,4
6 0,0,1,7 0,0,3 6
7 0,7 - 0,1,1
8 - - 1,6
9 0,6,9 3 0,0,5
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 2,5 1,2,5 0,6
1 3,7,8 7,8 9
2 4 7,7,8,9 3,5
3 2,4,6,9 6 2,5,7
4 1,2,5,9 - 4,5
5 6,8 7,9 7,8
6 - 2 2,7,9
7 4,6 7 1
8 - 0,2,7,9 6
9 - - 1
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5,7 - 0,1,9
1 2,3,3,4 0,2 6
2 - 3,8,8 0,1,2,5
3 2 5,7,8 9
4 1,2 - 0,5,7
5 - - 8
6 2,4,7 0,6,9 4,7
7 2,3 - 9
8 0,2,2,2 7 -
9 - 1,2,5,5,6,9 6,9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5,5 1,4 -
1 - 2 0
2 3,9 0,9 1
3 9 2,8,9 -
4 2,4,6 - 2,7
5 6,7,9,9 0,3,8 5
6 3 5,5 0,4,6,7
7 1,5,6 - 2,2,4,9
8 - 4,8 9
9 1,3 1,3,9 1,1,6,9